Zaposleni radnici

Na dan 30.06.2019. u Privrednom društvu „Gross“ d.o.o. su zaposlena 493 radnika sljedeće kvalifikacione strukture:

SEKTOR BROJ RADNIKA VSS VŠS VKV SSS KV PK NK
Jama 256 11 0 1 61 137 7 39
Flotacija 71 7 0 0 24 32 0 8
Direkcija 20 11 1 0 8 0 0 0
Opšti poslovi 44 0 0 2 16 16 1 9
Laboratorija 17 3 0 1 8 5 0 0
Mašinska služba 64 1 0 4 8 50 1 0
Elektro služba 21 1 0 0 9 10 0 1
UKUPNO 493 34 1 8 134 250 9 57

Broj zaposlenih radnika se stalno mijenja. Iako je u prvoj polovini 2019. godine zaposleno 14 novih radnika ne možemo govoriti o povećanju broja radnika u tom broju jer je istovremeno penzionisano više radnika nego u prethodnom periodu.

Starosna struktura radnika

Starosna struktura radnika

Prosječna starost radnika je 42,42 godine, ali imamo 30 radnika preko 55 godina koji će u kratkom periodu ostvariti pravo na penziju.

Broj zaposlenih radnika

Zaposleni radnici

U cilјu rješavanja nedostatka kvalifikovane radne snage nastavlјen je proces obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika. U 2018. godini 99 radnika je prekvalifikovano i dokvalifikovano u različita rudarska i floterska zanimanja, dok su tri radnika sa visokom i tri radnika sa srednjom stručnom spremom položila stručni ispit iz oblasti rudarstva. Dva radnika sa visokom stručnom spremom položila su stručni ispit iz oblasti zaštite na radu. Posebna pažnja se posvećuje povećanju bezbjednosti na radu tako da je i ove godine vršena kontinuirana obuka svih radnika za bezbjedan i zdrav rad.

Iz slјedećih grafikona najbolјe se mogu vidjeti rezultati napora na obrazovanju radnika. U prvim godinama rada dominirali su nekvalifikovani i polukvalifikovani radnici, da bi se danas ta slika potpuno promijenila.

Kvalifikaciona struktura radnika

Kvalifikaciona struktura radnika
Kvalifikaciona struktura radnika Kvalifikaciona struktura radnika Kvalifikaciona struktura radnika