Ekologija

„Gross“ d.o.o. Gradiška kao nosilac privrednog razvoja regije Birač, u skladu sa svojim aktivnostima, nastoji da posveti punu pažnju očuvanju životne sredine, te provodi niz mjera i projekata koje doprinose ekološkoj zaštiti.

Najveći problem za zaštitu životne sredine u Rudniku olova i cinka „Sase“ Srebrenica bio je prevođenje Dimičke rijeke preko flotacijskog odlagališta.

Uspjeli smo na vrijeme da završimo izgradnju hidro-tehničkog kanala za prevod Dimičke rijeke preko flotacijskog odlagališta. Rezultat tog projekta je apsolutna zaštita Dimičke rijeke od bilo kog vida kontaminacije zbog kontakta sa odlagalištem. Takođe smo izvršili rekultivaciju zemljišta zasadima trave i raznih sadnica drveća, koji mogu da uspijevaju na tom području, zbog svoje specifične sredine. Sam projekat prevođenja Dimičke rijeke trajao je dvije godine i rađen je u saglasnosti sa Ministarstvom ekologije Republike Srpske i lokalnim predstavnicima ekološkog inspektorata opštine Srebrenica, gdje su uvažene sve njihove primjedbe i sugestije, u cilju postizanja bolje ekološke zaštite. Cijela investicija, zbog svojih tehničkih i ekoloških rješenja, predstavlja primjer najboljeg mogućeg rješenja zaštite okoline kod rudnika sa flotacijskim jalovištima. Svojim razmjerama i kompleksnošću predstavlja jednu najveću investiciju na području Republike Srpske u posljednjih 20 godina čija je izgradnja trajala dvije godine i koštala 1 860 000 €.

Ekološka svijest naše kompanije ogleda se i nizom drugih aktivnosti koje se provode u cilju zaštite voda. Otpadne vode iz rudnika se prihvataju u jedan recipijent odakle se vraćaju na odlagalište i jalovište u taložno jezero, gdje se odvaja čvrsta i tečna faza. Tečna faza se koristi u tehnološkom procesu kao tehnološka voda.

Stalno vršimo monitoring otpadnih i površinskih voda, koje se kreću u maksimalno dozvoljenim granicama (MDK).