Investicije

U 2018. godini, politikom stalnog unapređenja rada rudnika, ostvarena je rekordna poslijeratna proizvodnja. Rađeno je na pripremi prilaznog puta i dijela pratećih infrastrukturnih objekata za novi potkop u reviru Vitlovac. Ove aktivnosti će doprinijeti stvaranju uslova za dobijanje rude i sa ovog revira. Jama „Iva“ u reviru Vitlovac je rađena uz primjenu savremene opreme za bušenje, a ulazni dio jame je betoniran, kao i sam potkop u kombinaciji betona, betonskih ploča i metalne podgrade sa većim profilom (9 m2).Pored revira Vitlovac radilo se na čišćenju platoa i prilaza jami u reviru Kazani, čiji nastavak se planira u narednoj godini. Radilo se takođe i na sanaciji i ugradnji novih kolosijeka na svim aktivnim horizontima,sanaciji i izradi novih transportnih hodnika i niz drugih aktivnosti u cilјu stvaranja uslova za povećanje proizvodnje.

Slijedi tabelarni i grafički pregled investicionih ulaganja po godinama u periodu od potpisivanja ugovora o koncesiji do 31.12.2018. godine.

Investiciona ulaganja

Investiciona ulaganja

Iz svega navedenog proizilazi da je koncesionar „Gross“ d.o.o. u periodu od potpisivanja Ugovora o koncesiji ukupno investirao iznos od 41.881.972,43 KM što znači da je već do sada ispunjen uslov iz Ugovora o koncesiji o visini investicionih ulaganja u koncesionom periodu.

Tabelarni prikaz strukture investicionih ulaganja po godinama
Godina 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. UKUPNO
Zemljište 428.965,00 428.965,00
Objekti 3.481.475,24 235.264,29 547.608,00 116.662,22 93.821,00 291.739,64 4.766.570,39
Jamska oprema 1.839.587,87 270.652,00 1.138.438,14 749.440,94 1.623.886,66 1.358.039,38 1.395.268,15 820.326,70 1.015.686,97 1.502.301,00 2.867.484,99 14.581.112,80
Ostala oprema 356.489,32 72.000,00 327.583,00 794.200,14 873.477,10 885.339,40 447.486,77 2.367.146,89 1.694.311,71 1.104.977,36 1.017.644,81 9.940.656,50
Radovi na odlagalištu 312.849,56 43.000,00 387.500,00 2.985.794,40 220.000,00 26.257,00   3.975.400,96
Radovi na II horizontu i jama „Iva“ 60.000,00 287.269,41 250.443,65 318.858,31 245.629,71 118.898,70 79.861,02 274.869,58 518.555,20 143.329,45 2.297.715,03
Projektno-tehnička dokumentacija 96.000,00 121.000,00 165.000,00 90.909,00 472.909,00
Istražni radovi 1.698.308,00 2.032.834,75 1.687.500,00 5.418.642,75
Ukupno 5.990.401,99 541.652,00 2.261.790,55 4.779.879,13 3.036.222,07 2.489.008,49 3.895.225,91 6.276.742,36 4.789.030,48 3.410.911,56 4.411.107,89 41.881.972,43