Investicije

Nakon potpisivanja ugovora o koncesiji u novembru 2007. sa Vladom Republike Srpske, urađen je dugoročni program razvoja rudnika sa dinamikom investicionih ulaganja.
Dugoročni plan predviđa ulaganja u vrijednosti od 28 miliona konvertibilnih maraka i njegova primjena počela je 2008. godine.
U 2008. godini izvršena je modernizacija sredstava i opreme koja je zastupljena u direktnoj eksploataciji rude i istražnim radovima, te ulaganja u revitalizaciju i modernizaciju infrastrukture u sklopu tehnološkog procesa i to:

 1. Bušaće garniture Simba Junior 3 kom
 2. Bušaći čekići Panter BBD 10 kom
 3. Dizel jamski utovarivači 4 kom
 4. Utovarivač Dosan 1 kom
 5. Komplet motora za BBC bušaće garnitura 2 kom
 6. Diamek 232 istražna garnitura 2 kom
 7. Separatni ventilatori Kofman 3 kom
 8. Kamion i sanitetsko vozilo
 9. Zgrade i objekti (trafo stanica, kupatila, radionice, restoran, laboratorija, zgrada reagenasa, flotacija, glavni magacin, drobilana)
 10. Sanacija navedenih objekata i osnovni radovi za formiranje 4. faze flotacijonog odlagališta

UKUPNO: 5.990.401,99 KM


Na vrh

Zbog uticaja svjetske ekonomske krize u 2009. godini nismo bili u mogućnosti ostvariti Investicioni plan za ovu godinu, ali smo ipak izvršili znatna ulaganja u modernizaciju i nabavku nove opreme kao što slijedi:

 1. Elaborat rudnih rezervi
 2. Fekalna kanalizacija
 3. Šine za prugu
 4. Rudarski vagoni
 5. Bušaći čekići Boart Longyear
 6. Punjač za anfo eksploziv
 7. Baterije za aku lokomotivu
 8. Radovi na II horizontu
 9. Radovi na flotacijonom odlagalištu
 10. Rekultivacija rekultivacija flotacijonog odlagališta

UKUPNO: 541.652,00 KM


Na vrh

U 2010. godini, pored modernizacije i nabavke nove opreme, započete su i dvije kapitalne investicije i to:

 • otvaranje II horizonta – bez čega nema realnog povećanja obima proizvodnje i
 • izgradnja kanala za prevođenje tehnoloških voda bez čije izgradnje bi došao u pitanje proces flotiranja rude.

Obe ove investicije su dugoročnog karaktera tako da se njihov završetak ne planira u 2010. godini.
Izvršena su ulaganja za unaprijeđenje i modernizaciju procesa proizvodnje u 2010. godini kao što slijedi:

 1. Jamski utovarivač 2 kom.
 2. Utovarivač Terex
 3. Jamski ventilator
 4. Jamske lokomotive
 5. Kompresor
 6. Elaborat brane jalovišta
 7. Elaborat za upotrebu anfo eksploziva
 8. Uvođenje seizmološkog mjerenja
 9. IV faza flotacijonog odlagališta
 10. Kanal na flotacijonom odlagalištu
 11. Radovi na  II horizontu

UKUPNO: 2.261.790,55 KM


Na vrh

U 2011. godini nastavljeni su radovi na otvaranju II horizonta i izgradnji kanala na flotacijskom odlagalištu, te ulaganja u novu opremu, kao što slijedi:

 1. Jamski utovarivači FAMBITION
 2. Podzemni utovarivač i FML 1,50
 3. Kompresor jama
 4. Utovarivač Volvo
 5. Kompresor flotacije
 6. Šine za prugu
 7. Čelična podgrada
 8. Sistem prečišćavanja slivnih voda
 9. Kompenzator reaktivne energije
 10. Teretno vozilo
 11. Terensko vozilo
 12. Bušaće garniture
 13. Radovi na II horizontu
 14. Kanal na flotacijonom odlagalištu

UKUPNO: 4.779.879,13 KM


Na vrh

Značajna sredstva nastavljaju se izdvajati i u 2012. godini, kako u opremu za proizvodnju tako i u sanaciju proizvodnih objekata

 1. Podzemni utovarivač
 2. Razvodni ormari za trafostanice
 3. Bušaći čekić BBD 94W
 4. Dizel agregat 32 kW
 5. Spektrofotometar
 6. Muljne pumpa
 7. Aku. lokomotiva AM8D-600
 8. Uskopna platforma KPV-4A
 9. Kompresor MM350-2SA/C
 10. Jamski vagoni
 11. Utovarivač FAML 1,5
 12. Diamec 262
 13. Teretno vozilo
 14. Spektrofotometar EDX-720P
 15. Rekultivacija flotacijskog odlagališta
 16. Vozni park

UKUPNO: 3.036.222,07 KM


Na vrh

U 2013. godini nastavljen je trend povećanja proizvodnje uz značajna investiciona ulaganja. Nastavlja se otvaranje II horizonta, kao nosioca proizvodnje u budućnosti. Permanentno se vrši izrada novih prostorija i sanacija postojećih da bi se došlo do udaljenih radilišta koja će biti okosnica proizvodnje u narednom periodu. Izvršena je kompletna rekonstrukcija i puštanje u rad treće linije za flotiranje. Ova godina je karakteristična i po tome što se počelo sa obimnim i značajnim istražnim radovima čime se osigurava proizvodnja u budućnosti.

Slijedi kraći prikaza investicionih ulaganja:

 1. Dizel agregat
 2. Bušaći čekići
 3. Pneumatska bušilica HUD za istražno bušenje
 4. Dozer pumpe
 5. Muljne pumpe ICS
 6. Jamski vagoni
 7. Rovokopač ATLAS
 8. Kondicioneri agitatori
 9. Dizel elektro agregat
 10. Čeljusna drobilica
 11. Putnička vozila
 12. Kamion MAN TGA
 13. Izolacioni aparati sa kiseonikom
 14. Hidrocikloni
 15. Podzemni utovarivači FAMIL 1,5
 16. Radovi na II horizontu
 17. Šine za kolosjek
 18. Metalna podgrada

UKUPNO: 2.489.008,49 KM


Na vrh

Povećanje proizvodnje u 2014. god. omogućilo nam je izdvajanje značajni sredstava za nabavku nove opreme i rekonstrukciju rudarskih objekata. Izdvojićemo samo neke značajnije investicije:

 1. Dozer pumpe
 2. Pumpa ICS C32
 3. Aparat optima ICP
 4. Utovarivač faml 1,5
 5. Vazdušni motor bms 46
 6. Jamski vagoni
 7. Bušaći čekić BBC
 8. Kompresor ingersoll rand 7/71
 9. Kamion mercedes benc 2628
 10. Punjač za baterije
 11. Platforma
 12. Transformator Minel TD2
 13. Dalekovod Gradina-Lisac 10 kV
 14. Šine za prugu
 15. Istražna bušenja
 16. Rudarski istražni radovi
 17. Rekonstrukcija objekata

UKUPNO: 3.895.225,91 KM


Na vrh

U cilju podizanja proizvodnje i prerade rude na optimalan nivo, smanjenja troškova po toni rude, odnosno koncentrata, podizanja nivoa zaštite na radu kako radnika tako i imovine, očuvanju životne okoline, kao i modernizacije procesa proizvodnje i prerade rude u toku 2015. godine izvršena su sledeća investiciona ulaganja:

 1. Privredno zemljište 54.235 metara kvadratnih
 2. Trafostanica
 3. Zgrada filtera Pb
 4. Zgrada filtera Zn
 5. Rovokopač JCB
 6. Linija za flotiranje 3/1
 7. Čeljusna drobilica
 8. Mlin sa šipkama
 9. Konusna drobilica
 10. Atomski apsorber
 11. Mašina za betoniranje
 12. Utovarivač Volvo
 13. Lokomotive 3 komada
 14. Oprema za opitnu laboratoriju
 15. Geodetsko, geološki, laboratorijski, rudarski i ostali itražni radovi

UKUPNO: 6.243.907,61 KM


Na vrh

U 2016. godini ozbiljno se radilo na poboljšanju kvaliteta proizvodnje, povećanju bezbjednosti na radu, pristupilo se sanaciji i pripremi II-og horizonta, uz početak planirane izrade transportnih hodnika za prilaz rudnoj žici 3a, a u planu je izrada i transportnog hodnika 242 za prilaz r.ž. 2, 2b i 23. Radilo se na sanaciji i ugradnji novoga kolosjeka na svim aktivni horizontima, sanaciji i izgradnji novih transportnih hodnika i niz drugih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za povećanje proizvodnje. Jedan od bitnih segmenata je rad na izradi istražnih hodnika i istražnih bušotina, u jami i na površini, na osnovu kojih su dokazane rudne rezerve u visini jedne godišnje proizvodnje. U 2016. godini izvršena su sledeća investiciona ulaganja:

 1. Podzemni utovarivač FAMIL (2 kom)
 2. Vitlo električno
 3. Linija za flotiranje 3/2
 4. Trafostanica 10/0.4 kV
 5. Kamion MAN
 6. Punjač za baterije (2 kom)ž
 7. Visokonaponski prekidač (4 kom)
 8. Bušaća kola MUKI FF
 9. Utovarna rampa, manipulativni plato i plato treće faze flotacijskog odlagališta
 10. Metalna podgrada i šine
 11. Radovi na II horizontu
 12. Geodetski, geološki, laboratorijski i ostali istražni radovi

UKUPNO: 4.789.030,48 KM


Na vrh

Iz svega navedenog proizilazi da je koncesionar „Gross“ d.o.o. u periodu od potpisivanja Ugovora o koncesiji ukupno investirao  iznos od 34.059.952,98 KM.