Rezultati

U 2019. godini planirali smo ponoviti rekordnu proizvodnju iz 2018. godine koja je iznosila 356.000 tona rovne rude. Proizvedeno je 362.026 tona rovne rude što je za 6.026 tona više od plana ili za oko 1,7% više.

Proizvodnja rovne rude

Proizvodnja rovne rude

Dovođenje proizvodnje i prerade rude na optimalan nivo, smanjenje troškova po toni rude, odnosno koncentrata, podizanje nivoa zaštite na radu, kako radnika, tako i imovine, očuvanje životne okoline i modernizacija procesa proizvodnje i prerade rude bio je imperativ i ove godine.

Posebna pažnja je posvećena stvaranju uslova za dobijanje rude sa eksploatacionog polјa „Vitlovac“.

Nije se zaostajalo ni u radu na  sanaciji i ugradnji novog kolosijeka na svim aktivnim horizontima, sanaciji i izradi novih transportnih hodnika i nizu drugih aktivnosti u cilјu stvaranja uslova za povećanje proizvodnje.

Planirana i ostvarena proizvodnja u 2019. godini

Proizvodnja rovne rude

U narednoj tabeli prikazana je proizvodnja rude u koncesionom periodu sa svim bitnim parametrima koji određuju kvalitet koncentrata olova i koncentrata cinka kao naših finalnih proizvoda. Takođe, prikazana je i ukupna proizvodnja rude, prosječan sadržaj metala u rudi, prosječno iskorištenje, prosječan kvalitet koncentrata i ukupna proizvodnja koncentrata olova i koncentrata cinka u periodu od 2007 do 2019. godine.

Godina Prerada suve rude Sadržaj metala Kvalitet konc. Iskorištenje konc. Proizvodnja koncentrata(wmt)
(t) Pb (%) Zn (%) Pb (%) Zn (%) Pb (%) Zn (%) Pb (t) Zn (t)
2007 93.106,70 3,20 2,45 72,78 47,58 94,51 84,85 4.198,38 4.536,28
2008 190.586,00 2,21 2,25 69,48 47,47 89,70 84,96 5.915,06 8.544,15
2009 106.574,80 2,57 2,92 70,22 49,03 90,01 84,46 3.801,04 5.977,96
2010 192.751,67 2,22 2,76 71,97 49,46 90,13 84,00 5.817,46 10.028,56
2011 214.056,52 2,24 3,02 71,14 49,55 90,53 86,28 6.604,76 12.412,80
2012 240.020,58 2,19 2,99 69,64 50,19 90,05 83,56 7.293,20 13.252,42
2013 286.850,68 2,09 3,07 70,28 49,91 89,72 83,56 8.321,68 16.350,00
2014 304.256,73 2,07 2,85 72,32 51,08 90,84 84,98 8.561,00 16.007,00
2015 323.731,07 2,09 2,90 71,93 50,50 90,59 84,86 9.257,00 17.504,00
2016 333.000,00 2,01 2,81 73,33 50,48 91,22 84,87 8.994,00 17.504,00
2017 347.500,00 1,99 2,82 72,24 50,00 90,61 84,80 9.330,00 18.353,00
2018 356.000,00 2,02 2,79 71,75 49,65 90,79 85,12 9.856,00 18.826,70
2019 362.026,00 2,11 2,70 73,96 50,35 90,62 84,79 10.039,00 18.186,00
Ukupno 3.350.460,75 1,91 2,52 71,42 49,58 90,64 84,69 97.988,58 177.482,87

Radi bolјe preglednosti dat je i grafički prikaz kretanja sadržaja metala u rudi kao i kvaliteta koncentrata u periodu od 2007. do kraja 2019. godine.

Sadržaj metala u rudi 2007-2019. godina

Sadržaj metala u rudi 2007-2019. godina

Kvalitet koncentrata (Pb i Zn) 2007-2019. godina

Kvalitet koncentrata (Pb i Zn) 2007-2019. godina