Rezultati

U periodu od potpisivanja Ugovora o koncesiji do danas, bilјežimo konstantan porast proizvodnje, a samim tim i ostalih pokazatelјa poslovanja. Na slјedećem dijagramu prikazana je proizvodnja rovne rude po godinama iz koga se može vidjeti konstantan rast proizvodnje, osim  u 2009. godini u kojoj su poslјedice svjetske ekonomske krize i zatvaranje topionica u Evropi imale direktan uticaj i na naše poslovanje.

U 2018. godini ostvarena je rekordna poslijeratna proizvodnja od 356.000 t rovne rude. Za 2019. godinu planirali smo ponoviti proizvodnju iz 2018. godine.

Proizvodnja rovne rude u periodu od 2007. do 2018. godine

Proizvodnja rovne rude u periodu od 2007. do 2018. godine

U narednoj tabeli i dijagramima prikazana je prerada suve rude, sadržaj metala u rudi i kvalitet koncentrata.

Godina Prerada suve rude Sadržaj metala Kvalitet koncentrata Iskorištenje koncentrata Proizvodnja koncentrata (wmt) Prodaja koncentrata (wmt)
(t) Pb (%) Zn (%) Pb (%) Zn (%) Pb (%) Zn (%) Pb (t) Zn (t) Pb (t) Zn (t)
2007 93.106,70 3,20 2,45 72,78 47,58 94,51 84,85 4.198,38 4.536,28 4.374,88 5.186,96
2008 190.586,00 2,21 2,25 69,48 47,47 89,70 84,96 5.915,06 8.544,15 6.003,06 8.594,98
2009 106.574,80 2,57 2,92 70,22 49,03 90,01 84,46 3.801,04 5.977,96 3.787,36 5.913,08
2010 192.751,67 2,22 2,76 71,97 49,46 90,13 84,00 5.817,46 10.028,56 5.642,46 9.393,56
2011 214.056,52 2,24 3,02 71,14 49,55 90,53 86,28 6.604,76 12.412,80 6.618,26 12.213,28
2012 240.020,58 2,19 2,99 69,64 50,19 90,05 83,56 7.293,20 13.252,42 7.210,20 13.651,42
2013 286.850,68 2,09 3,07 70,28 49,91 89,72 83,56 8.321,68 16.350,00 8.101,68 16.350,00
2014 304.256,73 2,07 2,85 72,32 51,08 90,84 84,98 8.561,00 16.007,00 8.201,00 15.349,00
2015 323.731,07 2,09 2,90 71,93 50,50 90,59 84,86 9.257,00 17.504,00 9.700,00 17.300,00
2016 333.000,00 2,01 2,81 73,33 50,48 91,22 84,87 8.994,00 17.504,00 9.141,00 17.646,00
2017 347.500,00 1,99 2,82 72,24 50,00 90,61 84,80 9.330,00 18.353,00 9.600,00 19.184,00
2018 356.000,00 2,02 2,79 71,75 49,65 90,79 85,12 9.856,00 18.826,70 9.600,00 19.212,70
Prerada suve rude

Prerada suve rude

Sadržaj metala u rudi

Sadržaj metala u rudi

Kvalitet koncentrata

Kvalitet koncentrata