Osnovni podaci

Pun naziv: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge „Gross d.o.o” Gradiška.
Skraćeno ime: Gross d.o.o. Gradiška
Registracija: Okružni privredni sud u Banja Luci
Matični broj subjekta upisa: 1-14924-00
Matični broj: 01990012
PIB: 4402115510008
PDV: 402115510008
Datum registracije: 01.04.2005.

Adresa: Vidovdanska br. 15, 78400 Gradiška
Poslovna jedinica Društva:
„Gross d.o.o.” Gradiška – PJ Srebrenica
Adresa: Sase b.b. (Rudnik olova i cinka Srebrenica),
75 430 Srebrenica

Osnovna djelatnost Društva:
Vađenje ostalih ruda obojenih metala (07.29)

Osnivači Društva:
MINECO Ltd.             66,67 %  (http://www.minecogroup.com)
Cikolomen Balkan d.o.o.     23,33 %
Gennadij Nazarenko  10,00 %

Lice ovlašteno za zastupanje:
Predsjednik upravnog odbora: Jelena Petrić

Žiro-računi Društva kod komercijalnih banaka:

  • Nova Banka: 5550060019631263
  • Addiko banka: 5520020001786608
  • Balkan investment banka: 5685031100003579
  • Unicredit banka: 5517902219885811
  • Raiffeisen bank: 1610450062010003