Proizvodnja rude

Rudne žice sa revirimaRudište Srebrenica pripada plutonsko-hidrotermalnim žičnim ležištima. Rudne žice su raspoređene horizontalno lepezasto, a nalaze se u hidrotermalno izmijenjenim dacitima i andezitima, manje paleozojskim škriljcima, kvarcitima i anglomeratima.

Rudne pojave u srebreničkom vulkanskom kompleksu koncentrisane su na nekoliko lokaliteta:

  • Sjeveroistočni revir Kvarac-Lisac ili revir Sase, gdje se rudne žice pružaju pravcem SSI-JJZ sa padom na ZSZ sa rijetkim odstupanjem,
  • Centralni revir Guber-Ažlica-Vitlovac, gdje je pravac pružanja rudnih žica SJ,
  • Sjeverozapadni revir Fojhar-Kazani-Kutlići-Jagoduša-Čumavići, gdje rudne žice imaju dinarski pravac pružanja,
  • Južni revir Olovine, gdje rudne žice imaju pravac pružanja SZ-JI i S-J.

Na istražnom prostoru do sada je konstatovano preko 100 rudnih žica, od kojih je samo 30 rudarski istraženo, a 16 eksploatisano u reviru Sase (1, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 23) i dvije rudne žice u reviru Kazani (12/1 i 12/2).

Veoma veliki značaj poklanja se istraživanju mineralnih sirovina. Istraživanja se vrše izradom jamskog i površinskog istražnog bušenja i izradom istražnih hodnika. Dinamika urađenih istražnih radova  po godinama prikazana je u tabelama.

Broj i dužine bušotina urađenih po godinama i količine C1 rudnih rezervi dobijene izradom bušotina
Godina Broj bušotina Dužina (m) С1 (t)
2010 7 648,50 10.395,00
2011 8 469,00 6.597,00
2012 15 1.648,00 27.254,00
2013 65 5.433,50 202.626,00
2014 36 2.539,00 116.162,30
2015 23 1.086,90 47.122,78
2016 14 829,50 15.436,35
2017 19 1.368,50 38.542,95
2018 10 592,50 14.930,30
Ukupno 197 12.654,40 479.066,68
Prikaz dužina urađenih istražnih hodnika i količina rudnih rezervi dobijenih izradom ovih hodnika
Godina Dužina hodnika (m) A+B+C1 (t)
2010 1.440,00 454.579,00
2011
2012
2013 612,00 177.312,00
2014 1.209,00 264.598,00
2015 1.211,90 342.133,39
2016 392,00 33.277,52
2017 656,70 102.446,27
2018 2.750,20 557.206,82
Dijagram rezultata istražnih radova u periodu 2014 – 2018. godina

Rezultati istražnih radova u periodu 2014 – 2018.

Ukupne ovjerene bilansne rezerve Rudnika GROSS na ležištima Sase u Srebrenici sa stanjem 31.12.2016. godine  iznosi cca 6 189 752 t.

Tabela ovjerenih bilansnih rezervi GROSS-a 31.12.2016. godine

Tabela ovjerenih bilansnih rezervi GROSS-a 31.12.2016. godine

S obzirom da se radi o žičnom tipu ležišta najčešće primjenjivana metoda otkopavanja je ’’Podetažna metoda otkopavanja sa rušenjem krovine’’. Pored navedene metode primjenjuju se još i „Magacinska otkopna metoda“ i „Horizontalno krovna otkopna metoda sa samozasipavanjem ili zasipavanjem“.

Rudne žiceRudnik je otvoren potkopima (horizontalne jamske prostorije) i svaki potkop predstavlja po jedan horizont. Ukupno ima 11 horizonata. Otkopavanje rude se trenutno vrši na II, III i IV horizontu, na I horizontu vrši se transport rude, na V horizontu je smješten glavni jamski ventilator i on isključivo služi za ventilaciju, dok ostali horizonti nisu više aktivni. Svi horizonti međusobno su povezani vertikalnim jamskim prostorijama (uskopima) preko kojih se gravitacijski spušta otkopana ruda na niže horizonte gdje se dalje aku-lokomotivama transportuje do centralnih rudnih uskopa i dalje gravitacijski spušta na nivo I horizonta. Ruda iz centralnih rudnih sipki (uskopa) se kipa u vagone i dalje trolej lokomotivom izvozi vani do bunkera drobilane, pa dalje do flotacije, gdje se vrši prerada otkopane rude.