Gross d.o.o. Gradiška, P.J. Srebrenica

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge „Gross“ d.o.o. Gradiška osnovano je 01.04.2005. godine i upisano u registarski uložak Osnovnog suda u Banjoj Luci (oznaka i broj rješenja U/I 2445/04). Matični broj Društva je 01990012, a JIB 4402115510008. Osnovna djelatnost Društva je bila spolјnotrgovinski promet.

02.12.2005. godine Društvu je rješenjem Ministarstva privrede, energetike i razvoja odobrena eksploatacija rude olova i cinka u Srebrenici i počinje da se bavi proizvodnjom i preradom rude olova i cinka. Dana, 26.11.2007. godine „Gross“ d.o.o. Gradiška potpisuje Ugovor o koncesiji za istraživanje, eksploataciju i preradurude olova i cinka sa Vladom Republike Srpske na ležištima „Srebrenica“, „Srebrenica II“, „Kazani“ i „Vitlovac“ opština Srebrenica.

Na dan 31.12.2018. godine zapošlјava 497 radnika.

 

 

 

Imate dodatnih pitanja? Kontaktirajte nas.

Kontakt